2005-2006 уку елы
БЕЗНЕҢ ОЛИМПИАДАДА АКТИВ КАТНАШУЧЫ УКУЧЫЛАРЫБЫЗ
Шәрифуллин Илдар
Мин, Шәрифуллин Илдар,10 класста укыйм. Физика фђнен яратып укыйм. Электр приборларын ремонтларга, компьютерда эшлђргђ яратам. Абага чђчђге олимпиадасына бик телђп, љченче елын катнашам.
Мифтахова Милђњшђ
Мин, Мифтахова Милђњшђ, 9 нчы сыйныфта укыйм. Ќырларга, ђдђби ђсђрлђр укырга яратам. Физика, математика, биология фђннђре белђн кызыксынам. Аларны тирђнтен љйрђнергђ тырышам, ђлеге фђннђр буенча њткђрелгђн олимпиадаларда катнашам. Шушы эштђ мића Абага чђчђге олимпиадасы да зур ярдђм књрсђтђ. Башка фђннђр буенча да, андый олимпиадалар њткђрелсђ мин бик шат булыр идем.
Мифтахова Резеда
Мин, Мифтахова Резеда, Бөрбаш урта мәктәбенең 11 сыйныф укучысы. Табигать фәннәре, аерым алганда физика, химия, математика фәннәрен яратып укыйм. Алга сайлаган профессиям дә әлеге фәннәр белән бәйле. Дәрестән тыш вакытымның да күпчелеген, мөстәкыйль рәвештә тирәнтен итеп әлеге фәннәрне өйрәнүгә, олимпиадаларга әзерләнүгә багышлыйм. Тәмле ризыклар әзерләргә, бәйләргә яратам
Закирова Финзия
Мин, Закирова Финзия, 11 сыйныфта укыйм. Спорт белђн шљгыльлђнергђ, биергђ, ќырларга, кроссвордлар чишђргђ яратам. Мин техника белђн дђ дус, мотоцикл, машина йљртергђ яратам. Яраткан фђннђрем - физика, алгебра. информатика џђм физкультура. Абага чђчђге олимпиадасында бик телђп катнашам, бу олимпиадада катнашу безнећ белемебезне арттыра, эзлђнергђ љйрђтђ.

            Фотоальбомныћ башлангыч битенә кайтырга        монда       

       «Абага чәчәге» олимпиадасын оештыручы һәм сайт авторы:
(C) Балтач районы Түнтәр урта мәктәбе укытучысы Рәфхәт Зарипов.