2005-2006 уку елы
БЕЗНЕҢ ОЛИМПИАДАДА АКТИВ КАТНАШУЧЫ УКУЧЫЛАРЫБЫЗ
Шакирова Филсинђ
Мин, Шакирова Филсинђ, 9 класста укыйм. Спорт белђн шљгыльлђнергђ џђм дђ биергђ, ќырларга, шушы Абага чђчђге олимпиадасында катнашырга бик яратам. Мђктђптђ укырга, анда укудан тыш чараларда да катнашырга яратам. Бигрђк тђ физика, татар ђдђбияте, татар теле, рус теле, рус ђдђбияте, инглиз теле, физкультура, биология фђннђрен бик яратам. Килђчђктђ нђкъ Рђфкать абый кебек буласым килђ. Хђзерге шикелле мавыктыргыч эшлђр белђн шљгыльлђнђсем килђ. Мин њземнећ Абага чђчђге олимпиадасына катнаша алуыма бик шатмын.
Галимуллин Фђнис
Мин, Галимуллин Фђнис, 10 класста укыйм. Мин њзем спорт белђн шљгыльлнергђ яратам. Спорт тњгђрђклђренђ яратып йљрим, аеруча хоккей уены ошый. Информатика, математика, физика дђреслђрен яратып укыйм. Абага чђчђге олимпиадасында љченче ел катнашам. Мин быел да олимпиадада ућышлы чыгыш ясармын дип љметлђнђм.
Корбангалиева Алисђ
Мин, Корбангалиева Алисђ, 10 класста укыйм. Музыка тыћларга, ќырларга, биергђ, спорт белђн шљгельлђнергђ яратам. Яраткан фђннђрем рус теле, биология. Абага чђчђге олимпиадасында љченче елын катнашам. Бу олимпиада мића бик ошый. Аны оештыручыларга зур рђхмђт ђйтђсем килђ.
Нурмиев Марат
Мин, Нурмиев Марат, 10 класста укыйм. Хоккей уйнарга яратам, волейбол, баскетбол уеннары да ошый. Ќырларга, биергђ, шигырьлђр язарга яратам. Техника белђн кызыксынам, компьютер белђн дуслаштым. Мића аеруча информатика, физика, физкультура, технология фђннђре ошый. Абага чђчђге олимпиадасында ике ел катнашып I урын алу бђхетенђ ирештем. Быел да ућышка љметлђнђм. Абага чђчђге олимпиадасы шђп нђрсђ! Барлык малайлар-кызларны шушы бђйгедђ катнашырга чакырам, њкенмђссез! Абага чђчђге - бик серле чђчђк ул, Бик серле булса да, безгђ бик кирђк ул.

            Фотоальбомныћ башлангыч битенә кайтырга        монда       

       «Абага чәчәге» олимпиадасын оештыручы һәм сайт авторы:
(C) Балтач районы Түнтәр урта мәктәбе укытучысы Рәфхәт Зарипов.